ร่วมงานกับ TTN

บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด
เป็นบริษัทผลิตผ้าใยสังเคราะห์ที่มีความมั่นคง มีศักยภาพสูง พร้อมเปิดโอกาสผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ มาร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน

หัวหน้าแผนกสโตร์-จัดส่ง

อ่านเพิ่มเติม

หัวหน้าแผนกสโตร์-จัดส่ง (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ:

ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 6 ปีขึ้นไปด้านสโตร์หรือคลังสินค้ามาก่อน
ความรู้ด้านภาษา : ภาษาอังกฤษระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่านเขียน
ทักษะต่าง ๆ  : –    มีทักษะการสื่อสารดี
                     –    มีความละเอียด รอบคอบ
                     –    ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มนุษยสัมพันธ์ดี
                     –    มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี
                     –    สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ควบคุม ดูแลการจัดเรียงสินค้าเข้า-ออก จากคลัง
• ดูแล เช็คสต็อคสินค้าและจัดทำรายงาน
• ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลในคลังสินค้า
• ตรวจนับและเช็คสินค้าที่เตรียมจะจัดส่งให้ลูกค้า
• บริหารการเบิกจ่ายวัตถุดิบและควบคุมสต็อควัตถุดิบให้ตรงกับระบบ
• ดูแลและควบคุมการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามแผนงาน
• ดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ
• ดูแลและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

เจ้าหน้าที่ขาย

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ขาย (จำนวน 2 อัตรา)

คุณสมบัติ:
  • มีความรับผิดชอบในงานขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

  • มองหาตลาดใหม่และช่องทางใหม่ในการขายสินค้า

  • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการขาย

  • เป็นตัวแทนของบริษัทในการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อลูกค้า เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ระดับการศึกษา: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการขาย,การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไปด้านการขาย

ความรู้ด้านภาษา: ภาษาอังกฤษระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

ทักษะต่าง ๆ  : – มีทักษะการเจรจาต่อรองและประสานงานที่ดี

–     มีทักษะการสื่อสารดี

–     มีความละเอียด รอบคอบ

–     มีความกระตือรือร้นและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

– มีความอดทน ขยัน สามารถรับแรงกดดันได้ดี

–     สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

–     คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point

ความสามารถพิเศษ: – ถ้าสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ:

• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้าน จป.วิชาชีพ
• วุฒิปริญญาตรีสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
• มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงาน
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word/ Excel/ Power Point ได้คล่อง
• มีความขยันอนทนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
• ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
• วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
• ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
• แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
• ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
• เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
• ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
• รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
• ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย