นโยบายการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท

 • การสั่งซื้อสินค้าประเภท Partition จะมีระยะเวลาการ สั่งทำสินค้าเป็นเวลา 7 วัน หลังจากคำสั่งซื้อ และจัดส่งภายใน 5 – 7 วันทำการ 
 • การสั่งซื้อสินค้าประเภท Ceiling  จะมีระยะเวลาการ สั่งทำสินค้าเป็นเวลา 7 วัน หลังจากคำสั่งซื้อ และจัดส่งภายใน 5 – 7 วันทำการ 
 • การจัดส่งสินค้าประเภท Panel และ ผลิตภัณฑ์ จาก Tzimple จะมีการจัดส่งภายใน 5 – 7 วันทำการ 

โดยสามารถตรวจสอบ สถานะการจัดส่งได้ที่นี่ › ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ›

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
(ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Tsulations)

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกดำเนินการจัดส่งเท่านั้น
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ มีค่าเสียหายจากค่าดำเนินการ 10% ของราคาสินค้า หรือขั้นตํ่าที่ 500 บาท ต่อ 1 การสั่งซื้อ
 • ทางบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังหักค่าดำเนินการเสียหาย และค่าดำเนินการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 260 8700 ต่อ 9805 หรืออีเมล์ RDOFFICE@TTNSNONWOVEN.COM

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง แนบใบเสร็จรับเงิน(โดยคืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
 • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
 • ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข 02 260 8700 ต่อ 9805 หรืออีเมล์ RDOFFICE@TTNSNONWOVEN.COM

บริษัทจะรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ให้กับกรณีดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุด, เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ที่มีสาเหตุจากความผิดพลาดในการผลิต โดยได้ผ่านขั้นตอนตรวจสอบจากช่างชำนาญการของทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดรุ่นจากรายการที่สั่งซื้อ
 3. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน
 4. สินค้าที่ส่งคืนบริษัทฯ ต้องอยู่ในสภาพเดิม และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงป้ายและคู่มือการใช้งานต่างๆ ต้องครบถ้วน
 5. ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7-10 วัน หลังจากบริษัทฯได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ หรือรับเงินค่าสินค้าคืน
 6. กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิม หรือรุ่นใหม่ที่รายละเอียดสินค้าใกล้เคียงกับรุ่นที่ลูกค้าซื้อไป
 7. กรณีลูกค้าขอรับเงินค่าสินค้าคืน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์โอนเงินผ่านธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อเท่านั้นโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ข้อยกเว้นในการไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

 1. กรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาเกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
 2. กรณีสินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือคืนนั้น ไม่อยู่ในสภาพเดิม หรือไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรืออุปกรณ์, ป้าย และคู่มือการใช้งานต่างๆไม่ครบถ้วน
 3. กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น, เบอร์ หรือขนาด โดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ถูกต้องแล้ว

ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 260 8700 ต่อ 9805 หรืออีเมล์ RDOFFICE@TTNSNONWOVEN.COM

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
(ผลิตภัณฑ์แบรนด์ TZIMPLE)

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกดำเนินการจัดส่งเท่านั้น
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ มีค่าเสียหายจากค่าดำเนินการ 10% ของราคาสินค้า หรือขั้นตํ่าที่ 100 บาท ต่อ 1 การสั่งซื้อ
 • ทางบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังหักค่าดำเนินการเสียหาย และค่าดำเนินการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 260 8700 ต่อ 9805 หรืออีเมล์ RDOFFICE@TTNSNONWOVEN.COM

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งแนบใบเสร็จรับเงิน (โดยคืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
 • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
 • ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข 02 260 8700 ต่อ 9805 หรืออีเมล์ RDOFFICE@TTNSNONWOVEN.COM

บริษัทจะรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ให้กับกรณีดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุด, เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ที่มีสาเหตุจากความผิดพลาดในการผลิต โดยได้ผ่านขั้นตอนตรวจสอบจากช่างชำนาญการของทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดรุ่นจากรายการที่สั่งซื้อ
 3. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน
 4. สินค้าที่ส่งคืนบริษัทฯ ต้องอยู่ในสภาพเดิม และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงป้ายและคู่มือการใช้งานต่างๆ ต้องครบถ้วน
 5. ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7-10 วัน หลังจากบริษัทฯได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ หรือรับเงินค่าสินค้าคืน
 6. กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิม หรือรุ่นใหม่ที่รายละเอียดสินค้าใกล้เคียงกับรุ่นที่ลูกค้าซื้อไป
 7. กรณีลูกค้าขอรับเงินค่าสินค้าคืน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์โอนเงินผ่านธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อเท่านั้นโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ข้อยกเว้นในการไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

 1. กรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาเกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
 2. กรณีสินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือคืนนั้น ไม่อยู่ในสภาพเดิม หรือไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรืออุปกรณ์, ป้าย และคู่มือการใช้งานต่างๆไม่ครบถ้วน
 3. กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น, เบอร์ หรือขนาด โดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ถูกต้องแล้ว

ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 260 8700 ต่อ 9805 หรืออีเมล์ RDOFFICE@TTNSNONWOVEN.COM