TTN ECO FRIENDLY

ในแต่ละปีคนไทยใช้ขวดน้ำดื่มกว่า 4,000 ล้านขวด หากต้องกลายเป็น
ขยะจะใช้เวลาย่อยสลายกว่า 400 ปี สิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือสังคม
ในส่วนนี้ได้ก็ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลขวด PET

Eco
การผลิตเส้นใย นันวูเว่น จากขวดรีไซเคิลนั้น เป็นการได้ช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน เพราะแนวทางนี้สามารถลดปัญหาขยะ ลดปัญหาโลกร้อน พร้อมทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับบริษัทอีกด้วย

Our CSR

เราไม่เพียงผลิต สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  แต่เรายังช่วยสร้างสีเขียวเพิ่มขึ้น
ให้กับพื้นที่โลกให้สวยงามมากยิ่งขึ้น